Numer 28, rok 2020

polski

english

Spis treści Informacje dla autorów Redakcja Rada naukowa Archiwum Wyszukiwarka Aktualności
Przeznaczone do publikacji teksty i recenzje nie mogą przekraczać 30000 znaków. W porozumieniu z redakcją możliwa jest także publikacja większych tekstów. Zapraszamy także do publikowania komentarzy odnoszących się do zamieszczanych w naszym piśmie tekstów. Nie mogą one jednak przekraczać 2 stron znormalizowanego maszynopisu, tzn. 3600 znaków. Komentarze mogą także odnosić się do innych komentarzy. W ten sposób chcielibyśmy, aby nasze pismo stało się miejscem dyskusji nad publikowanymi tekstami i ich tematyką. Przeznaczone do publikacji teksty prosimy nadsyłać wraz ze słowami kluczowymi i krótkim streszczeniem w języku polskim lub angielskim. Abstrakt (streszczenie) artykułu powinien mieć nie mniej niż 100 i nie więcej niż 150 słów. Preferujemy abstrakty napisane w języku angielskim. Autor może przesłać streszczenie w języku polskim; wówczas tłumaczeniem zajmuje się Redakcja.
Zadaniem abstraktu jest streszczenie przeprowadzonych badań lub napisanego artykułu w taki sposób, by czytelnik miał ogólne pojęcie o tematyce publikacji. W streszczeniu należy podać główne założenie i cel artykułu; objaśnić w niezbędnym skrócie swą tezę i poszczególne etapy jej argumentowania oraz zarysować ogólne wnioski płynące z przedstawionego wywodu.
Przykład:
Wojciech Kruszelnicki, Antropologia i kolonializm, czyli o kulturowo-politycznym uwikłaniu reprezentacji; w: „Kultura i Historia” nr 16 (2009)
ABSTRAKT: Celem tego eseju jest zwrócenie uwagi na problem historyczności wiedzy antropologicznej. Spojrzenie na antropologię jako na produkt historii kolonializmu dostarcza argumentu dla twierdzenia, iż jednym z podstawowych uwarunkowań, a zarazem ograniczeń poznawczych „nauki o człowieku”, jest jej uwikłanie w historię, a co za tym idzie – w kontekst kulturowo-polityczny. Lektura prac Talala Asada i Edwarda Saida – badaczy pioniersko podejmujących kwestię nieuchronnej, bo zawinionej przez czas historyczny, ideologiczności reprezentacji antropologicznej – uwidocznia przy tym jeden z typów antropologicznej refleksyjności, której wzrostu domagają się krytycy dyscypliny reprezentujący nieraz bardzo różne środowiska akademickie. Artykuł stawia tezę, że refleksyjność historyczna, stanowiąc istotny aspekt krytycznej samoświadomości badacza, w antropologii kulturowej musi pociągać za sobą rezygnację z epistemologii realistycznej promującej w przedstawianiu rzeczywistości kulturowych ahistoryczny „widok znikąd”.
Abstrakt wraz z informacją o autorze (stopień/tytuł naukowy, reprezentowana instytucja, adres e-mail) należy umieścić na początku tekstu. Adres e-mail będzie opublikowany tylko, jeśli autor wyrazi takie życzenie.
Przeznaczone do publikacji teksty mogą być nadsyłane w języku polskim i angielskim w formacie RTF. Redakcja nie pobiera opłat za: przyjęcie tekstów do recenzji i zamieszczenie ich w piśmie „Kultura — Historia — Globalizacja”. Publikowane w piśmie teksty, recenzje, komentarze podlegają recenzowaniu przez dwóch recenzentów spoza Redakcji pisma. Recenzje przeprowadzane są z zachowaniem zasady pełnej anonimowości, w ramach której recenzenci nie znają personaliów ani też afiliacji autorów recenzowanych tekstów. W przypadku zasadniczych różnic między recenzjami tekst kierowany jest do trzeciego recenzenta. Niestety za publikacje nie przewidujemy honorariów, dlatego autorów prosimy o rezygnację z wynagrodzenia i wyrozumiałość. Oznacza to również, iż autorzy zachowują prawa autorskie do swoich tekstów opublikowanych w naszym piśmie.

Przypisy prosimy umieszczać w tekście według wzoru:
Xxxxxxx: „xxxxxx” (Appadurai, 2005, 23).
Na końcu tekstu prosimy o rozwinięcie tych przypisów w wykazie literatury według poniższego wzoru.
Dla książki:
Appadurai, Arjun; 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Zbigniew Pucek, Kraków: Uniwersitas
Dla artykułu w pracy zbiorowej:
Błahut-Prusik, Jadwiga; 2006, Szanse demokracji liberalnej w zróżnicowanym kulturowo świecie; w: Andrzej Szahaj (red.), Od filozofii polityki do praktyki politycznej, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ss. 83-94
Dla artykułu w czasopiśmie czy w wydawnictwie ciągłym nieperiodycznym:
Geană, Gheorghiţă; 1997, Ethnicity and globalisation. Outline of a complementarist conceptualization; w: Social Anthropology, vol. 5, part 2, ss. 197-209

By unikać negatywnych zjawisk „ghostwriting” i „guest authorship” w przypadku tekstu, który ma więcej niż jednego autora, wszyscy faktyczni autorzy winni zostać ujawnieni (z podaniem ich afiliacji) a ich udział określony. Należy także podać szczególne źródła finansowania, gdy takie istniały.
Wersją pierwotną pisma jest wersja internetowa.
W naszym elektronicznym piśmie „Kultura — Historia — Globalizacja” publikujemy tylko teksty dotychczas niepublikowane.

Nadsyłane do publikacji teksty oceniane są z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1. Czy dotyczą zagadnień globalnych lub w istotnej mierze z nimi związanych?
2. Czy do badań i dyskusji nad zagadnieniami globalnymi wnoszą coś nowego?
3. Czy odnoszą się także do dotychczasowych badań i dyskusji?
4. Czy spełniają wymogi metodologiczne stawiane pracom naukowych?
5. Czy nie naruszają zasad dotyczących autorstwa (m.in. prawa autorskiego, ghostwriting)
6. Czy są zrozumiałe nie tylko dla wąskiego grona specjalistów lecz także dla zainteresowanych badaczy z innych dyscyplin naukowych?

Recenzenci pisma:
dr Barbara Banaś, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
dr hab. Monika Banaś, Instytut Studiów Regionalnych , Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr Magdalena Barbaruk, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. dr hab. Sławomir Bobowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr hab. Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
dr hab. Mateusz Borowski, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof dr hab Dariusz Czaja, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr Franciszek Czech, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. dr hab. Marian Chachaj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
dr Grzegorz Dąbrowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr hab. Grant Fareed, Cornell University, Stany Zjednoczone A.P.
dr Łukasz Fijałkowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr hab. Michael Fleischer, WSPS, Polska
dr hab. Maciej Forycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Polska
Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Uniwersytet Warszawski, Polska
Prof. dr hab. Maciej Gołąb, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziólkowska, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Konrad Górny, , Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr hab. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowski, SWPS, Polska
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr Marta Klimowicz, DSW, Wrocław, Polska
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, WSPS, Polska
prof dr hab Leszek Kopciuch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Prof. dr hab. Ewa Kosowska, Uniwersytet Śląski, Polska
dr Michał Kruszelnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Polska
dr Robert Losiak, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr. hab. Ewa Łukaszyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Anna Markowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr hab. Bożena Muszkalska, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr Katarzyna Nowak-McNeice, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. dr hab. Adam Paluch, Uniwersytet Wrocławski, Polska
mgr Marek Pawlak, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr Włodzimierz Pessel, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Andrzej Polus, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr Janina Radziszewska, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski, Polska
prof. UWr. dr hab. Magdalena Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab Dariusz Rolnik, Uniwersytet Śląski, Polska
dr Michał Rydlewski
dr Andrzej Saj, ASP, Polska
prof. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska
dr hab. Zbigniew Solski, Uniwersytet Opolski, Polska
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr Joanna Szymajda, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa, Polska
prof dr hab Jakub Tyszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr. hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr Filip Wolański, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr Mariusz Wszołek, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr Igor Wypijewski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr Magdalena Zamorska
dr hab. Edyta Zierkiewicz, Inst. Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.
Uniwersytet Wroclawski
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | Odsłon: 189331 | © 2007 Uniwersytet Wrocławski